Survey form, National Dialogue on SET – VN

Survey National Dialogue on Sustainable Energy Transition (VN)

Cảm ơn Quý đại biểu đã tham gia Hội thảo, xin hoàn thiện bảng khảo sát ngắn trước khi chuyển tới trang download tài liệu hội thảo.


Tell us a little about yourself.