Survey form, National Dialogue on SET – VN

Cảm ơn Quý đại biểu đã tham gia Hội thảo, xin hoàn thiện bảng khảo sát ngắn trước khi chuyển tới trang download tài liệu hội thảo.


Tell us a little about yourself.