แบบประเมินการเข้าร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับการศึกษาหัวข้อ Recommended policy and regulation pertaining Agrivoltaics in Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 12 โรงแรมวี กรุงเทพฯ 

แบบประเมินประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับการศึกษาหัวข้อ Recommended policy and regulation pertaining Agrivoltaics in Thailand

ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับการศึกษาในหัวข้อ Recommended policy and regulation pertaining Agrivoltaics in Thailand

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม วี กรุงเทพ ชั้น 12 เวลา 08:30 – 16:30 น.


รูปแบบการจัดการประชุมกลุ่มย่อย

การแบ่งกลุ่มตามภาคส่วน และระยะเวลาในการจัดงาน


ความคิดเห็นของท่านต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อเสนอแนะในการจัดงานประชุมเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อการศึกษา หรือ รูปแบบการประชุมเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ค่ะ/ ครับ


ทางคณะผู้จัด ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติในการเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย และการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ/ ครับ

the project “Clean Affordable and Secure Energy for Southeast Asia” CASE