สัมมนาสาธารณะ “GasLens: บทบาทของก๊าซธรรมชาติต่อการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย” เผยโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย โดยเสนอแนะการลดการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2050 พร้อมระบุ 3 ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จ และเน้นย้ำความสำคัญของการวางแผนพลังงานที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้

โครงการพลังงานสะอาด เข้าถึงได้และมั่นคง สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia: CASE) โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ERI) และ Agora Energiewende โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นพันธมิตรจากภาครัฐประจำโครงการ จัดสัมมนาสาธารณะในหัวข้อ “GasLens: บทบาทของก๊าซธรรมชาติต่อการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย (Roles of gas towards carbon neutrality in Thailand)” ที่ รร.เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว 

How gas plays its part in achieving Thailand’s carbon neutrality goals 

Bangkok, 18 June 2024 – The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, the Energy Research Institute of Chulalongkorn University (ERI), and Agora Energiewende, implementing partners under the project Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia (CASE), co-hosted a public seminar titled “GasLens: roles of gas towards carbon neutrality in Thailand” alongside the Energy […]